AAL

Pełnomocnik Rektora UJ ds. Akademii Artes Liberales

prof. dr hab. Andrzej Borowski

Biuro Pełnomocnika ds. Akademii Artes Liberales

mgr Emilia Januszek emilia.januszek[at]uj.edu.pl

31-042 Rynek GŁówny 8/15

tel. 12 431 12 31

http://www.aal.edu.pl

 

STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE AAL

Wszystkie informacje ze źródła: http://www.aal.edu.pl 

Studia międzyuczelniane korzystają z doświadczeń systemu humanistycznych studiów międzywydziałowych, których inicjatywa wyszła z Uniwersytetu Warszawskiego i została podjęta przez inne uczelnie. Akademia »Artes Liberales« stworzona przez osiem uniwersytetów jest propozycją dla tych wszystkich rozpoczynających studia, których szerokie zainteresowania humanistyczne są trudne do zaspokojenia w tradycyjnym trybie studiowania jednej, określonej nazwą kierunku, dyscypliny akademickiej. Są to studia dla osób o umysłach niespokojnych i poszukujących, zdolnych do wzięcia współodpowiedzialności za kształt i rytm swoich studiów. Wykształcenie nowoczesnego humanisty wymaga dziś ciągłego przekraczania granic wąskich specjalności, rozumienia języka i celów badawczych różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych. Studia o charakterze interdyscyplinarnym, choć wymagają szczególnych predyspozycji i odpowiedzialności, pozwalają zadomowić się na różnych, często odległych od siebie obszarach wiedzy humanistycznej. Ich wymiar międzyuczelniany daje nie tylko możliwość samodzielnego projektowania struktury toku studiów i zakresu zdobywanej wiedzy, składanej z elementów kilku dyscyplin humanistycznych, ale także obcowania z wybitnymi indywidualnościami naukowymi i stałego partnerskiego kontaktu ze swoim opiekunem naukowym. Mogą stać się dla młodego człowieka wielką intelektualną przygodą, wędrówką po kulturowym dorobku ludzkości.

 

PRZEBIEG STUDIÓW

Każdy student Akademii »Artes Liberales« realizuje pod kierunkiem opiekuna naukowego (tutora) w pełni indywidualny program studiów, zgodny z osobistymi preferencjami i pasjami. Jako student konkretnego kierunku na uczelni macierzystej zobligowany jest do zaliczania przedmiotów obowiązujących na danym kierunku (najczęściej realizuje to w ramach indywidualnego toku lub indywidualnej organizacji studiów), natomiast w ramach Akademii »Artes Liberales« ma prawo swobodnego doboru dyscyplin i przedmiotów znajdujących się w ofercie edukacyjnej wszystkich ośmiu sfederowanych uniwersytetów. Kształtowanie programu własnych studiów wymaga od studentów dojrzałości i ogromnej dyscypliny.

Ponadto do studentów Akademii adresowane są specjalne seminaria, warsztaty, konferencje, moduły zajęć i wykłady z zakresu szeroko pojmowanej humanistyki, w których mogą uczestniczyć zgodnie ze swymi zainteresowaniami. Szczególnym doświadczeniem, w którym ujawnia się interdyscyplinarny charakter Akademii »Artes Liberales«, są tzw. "sesje": w ciągu roku dwie lub trzy specjalizacyjne i jedna główna. Są to spotkania studentów Akademii, organizowane przez kolejne ośrodki uniwersyteckie, poświęcone konkretnym zagadnieniom, rozpatrywanym z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych. Podsumowaniem każdej sesji jest pisany przez studenta esej, poświęcony któremuś z wątków danego zjazdu. Student zobowiązany jest do zaliczenia w ciągu roku jednej sesji specjalizacyjnej, która zwykle trwa 4-6 dni oraz sesji głównej, trwającej do dwóch tygodni.

Zaliczenie roku

Studenci, którzy w wyniku tegorocznej rekrutacji zostaną przyjęci na studia I poziomu w Akademii uczestniczą w stażu przygotowawczym (w dniach 10-11 maja), który obejmuje udział w specjalnie zorganizowanej sesji AAL (maj), napisanie krótkiego eseju po sesji (do połowy lipca) oraz wykonanie zadania ustalonego z tutorem zewnętrznym (do końca sierpnia). Zaliczenie stażu jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia nauki na uczelni zewnętrznej w ramach studiów I poziomu w Akademii »Artes Liberales«.

Właściwe studia rozpoczynają się w październiku i odbywają się w systemie punktowym; punkty przyznawane są za zaliczane na ocenę zajęcia dydaktyczne. Program trzyletnich studiów pierwszego poziomu w Akademii »Artes Liberales« obejmuje 600 godzin zajęć (300 punktów AAL), które student zalicza uczestnicząc w zajęciach na uczelni zewnętrznej oraz "sesjach" AAL. Do zaliczenia roku w Akademii konieczne jest również napisanie pod kierunkiem tutora pracy rocznej (niepunktowanej).

  więcej...

 

REKRUTACJA (I, II stopień)

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego poziomu w AAL jest wypełnienie ankiety-zgłoszenia. Ankiety zostaną ocenione przez członków Rady Naukowej Akademii "Artes Liberales". Autorzy najbardziej interesujących ankiet zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa będzie dotyczyć jednego z dwóch tematów zaproponowanych w ankiecie.   

Terminy rekrutacji będę ogłoszone w terminie późniejszym.

REKRUTACJA NA PROGRAM DOKTORANCKI

Efektem studiów w ramach tej formy kształcenia ma być przygotowanie interdyscyplinarnej pracy doktorskiej i jej obrona na jednym z uniwersytetów stowarzyszonych w ramach Akademii »Artes Liberales«. Akademia zapewnia doktorantom udział w interdyscyplinarnych pracach badawczych, a także możliwość realizowania autorskich zajęć dydaktycznych. Od naszych doktorantów oczekuje się aktywnego uczestnictwa w rozwijaniu tej nowej formy studiowania.

Ubiegłoroczny nabór do MPISD adresowany był do absolwentów studiów interdyscyplinarnych:

* a) absolwentów Akademii »Artes Liberales«,
* b) absolwentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych,
a także
* c) tych osób, które w zwykłym trybie uzyskały dwa dyplomy magisterskie.

O przyjęcie do Programu mogli starać się absolwenci ww. wymienionych grup będący doktorantami I roku na jednej z uczelni sfederowanych w AAL lub afiliowanych przy Akademii bądź takie studia zamierzają wkrótce podjąć. Dysponowano trzema miejscami. Osobom przyjętym Akademia »Artes Liberales« zagwarantowała stypendia naukowe, które wynoszące (wraz ze stypendium z uczelni macierzystej) po 1750 zł netto.

Informacje o następnych naborach będę sukcesywnie ogłaszane.